DISCLAIMER
De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen.
Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van Heco bvba tenzij anders vermeld. Wij nemen gegevensbeveiliging erg serieus, meer details staan weergegeven in ons privacy statement.

AANSPRAKELIJKHEID
Heco bvba heeft de informatie op deze website naar beste weten samengesteld. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel Heco bvba en zijn producten en diensten voor te stellen. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. U dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie niet langer up-to-date is. Wij raden derhalve aan om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u ze in welke vorm dan ook gebruikt. Het op deze website gegeven advies ontheft u niet van de verplichting om dit advies zelf te verifiëren – vooral inzake onze veiligheidsinformatiebladen en technische specificaties – ook inzake onze producten en de mate waarin deze geschikt zijn voor een toepassing. Mocht u advies nodig hebben betreffende onze producten of diensten, neemt u best contact met ons op.

Noch Heco bvba, noch de derden die betrokken waren bij de productie of de transmissie van deze website zijn aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website is verstrekt.
Verkoop van Heco bvba producten en diensten: Onze producten en diensten worden verkocht overeenkomstig de geldende versie van onze algemene voorwaarden voor verkoop en levering.